REGLER FOR AFVIKLING AF PONYGAMES

REGLER FOR AFVIKLING AF PONYGAMES Konkurrencen afvikles efter Dansk Ride Forbunds disciplinblade, som dog kun er vejledende, idet ændringer kan forekomme pga. materialets udformning og alder. Der afvikles min. 4 lege pr. konkurrence. link til disciplinbladene findes her: http://www.rideforbund.dk/KlubogBredde/Breddeaktiviter/Ponygames/Ponygames%20lege.aspx

REGLER FOR AFVIKLING:

● Alle ryttere skal passere mållinjen på egen bane og være på ponyen (i sadlen med et ben på hver side) mindst 6 meter før målstregen.

● Stafetten må afleveres til fods af rytteren, hvis den tabes efter passage af mållinjen.

● For at forhindre tyvstart kan der etableres målport, dvs. to bomme, der lægges med en meter til halvanden meters afstand vinkelret på startlinjen. Imellem disse bomme skal alle ryttere passere.

DISKVALIFIKATION: Rytteren diskvalificeres, hvis hun:

● Rider vildt eller uforsvarligt

● Opfører sig dårligt overfor andre

● Mishandler, river og/eller flår i ponyen/hesten.

● Bruger tøjlerne, stafet eller anden genstand som pisk.

● Rider på syg eller halt pony

● Generer et andet hold. (rytterens hold kan blive diskvalificeret eller tildeles en straf. Holdet, der er blevet generet, kan få fratrukket nogle sekunder efter overdommerens skøn)

FEJL PÅ BANEN:

● Rytterne skal selv rette evt. fejl, inden legen fortsættes, f.eks. samle tabte rekvisitter op og rejse væltet materiel. Dette må gøres fra jorden. Hvis en rytter f.eks. tager mere end 1 flag med ad gangen, skal rytteren ride tilbage og sætte flagene på plads, før legen kan fortsættes.

● Ryttere, der ikke kan udføre en given øvelse fra ponyen/hesten, f.eks. nå en rekvisit, må sidde af og udføre opgaven, men skal sidde op igen, inden legen fortsættes.

● Rytteren skal holde i tøjlen under afsidning. Slippes ponyen/hesten, trækkes 1 eller 2 points fra afhængig af antal startende hold. Ved stævner med få startende hold kan overdommeren i stedet vælge at tildele strafsekunder efter eget skøn. Løs hest i forbindelse med fald straffes ikke.

● Ryttere, der falder af, må sidde op igen og fortsætte ridtet fra det sted, faldet skete. Hvis en rytter falder af og ikke gennemfører legen, tildeles holdet 0 point i den pågældende leg.

HJÆLP PÅ BANEN:

● Der kan modtages hjælp til vandbeholderen, hvorfra der tages vand i vandstafetten, og til støtter, som væltes; men rytteren skal sidde af og blive på stedet, indtil banen er reetableret.

● I tilfælde af meget blæst kan overdommeren beslutte at der skal stå hjælpere og holde i ting som let kan vælte, f.eks. høje støtter osv. Hjælperne må kun holde i materialet, de må ikke hjælpe rytterne.

● Det er tilladt at modtage hjælp til at indfange løs pony/hest.

● For at en rytter ikke skal få en dårlig oplevelse, kan overdommeren give holdlederen lov til at hjælpe rytteren. Et hold, der har modtaget hjælp, bliver sidst placeret i den pågældende leg.

● I debutantklasser kan det dog aftales, at holdlederen må hjælpe på banen uden, at holdet bliver straffet.

OVERDOMMER: Til hvert stævne udpeges en overdommer, hvis kendelser er inappellable.

BANEDOMMER: Den arrangerende klub stiller med et antal banedommere, svarende til det antal baner, der rides på, eller det angives i propositionerne, at de deltagende hold skal stille med en banedommer hver. Banedommerne har ansvaret for at reglerne overholdes på hver deres bane. Banedommerne skal besidde den nødvendige autoritet og modenhed for at varetage denne post.

TIDSTAGER: Den arrangerende klub stiller med et antal tidtagere, svarende til det antal baner, der rides på, eller det angives i propositionerne, at de deltagende hold skal stille med en tidstager hver.

OPFØRSEL: Overdreven råben og skrigene fra holdledere og ryttere accepteres ikke, og vil kunne medføre bortvisning fra banen. Af hensyn til ponyerne bør heppekorsråb overlades til heppekoret og altså ikke udføres af rytterne.

STARTSIGNAL: Der foretages nedtælling; “3, 2, 1, RID”. I stedet for RID kan der bruges fløjte signal, men der skal tælles ned. Det er starteren, der alene er ansvarlig for en fair start. Ved tyvstart bliver rytteren kaldt tilbage for at ride over startlinjen igen eller straffes med fradrag i point eller tillæg af tid. ”Straffen” skal oplyses på holdledermødet.

START: Holdlederen må holde i den første pony, til startsignal er givet. Herefter må kontakten kun være mundtlig.

PLACERING: Placeringen afgøres ved rækkefølgen af ponybringer, der passerer mållinjen. Altså hurtigste tid. I enkelte leg kan det være en måleenhed- f.eks. vandstafet.

POINT: Der anvendes altid stopur. Stopuret startes på signalet RID og stoppes, når alle på holdet har redet og evt. fejl er rettet. Til det hurtigste hold i de enkelte lege gives der lige så mange point, som der er hold.

Holdet med størst pointsum samlet af alle lege er vinder af klassen.

Ved pointlighed rides om i én, af overdommeren udvalgt leg, eller det aftales på holdledermødet, at man lægger alle holdets tider sammen, og holdet med samlet korteste tid vinder.

Der bruges kun en decimal ved brug af manuelt stopur. Er det muligt at benytte elektronisk tidstagning benyttes 2 decimaler. Der afrundes som lært i folkeskolen, dvs. 1-4 rundes ned, mens 5-9 rundes op. Eks. 1. Tid 1:23,44 afrundes til 1:23,4 Eks 2. Tid 1:23,45 afrundes til 1:23,5